Danh mục: Thiết bị Thư viện

Bàn thủ thư vi tính

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Ghế thủ thư

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Bàn thủ thư giao dịch

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Giá báo tạp chí

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Ghế phòng đọc

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Bàn đọc 4 chỗ

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Tủ mục lục

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Giá sách 2 mặt

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Tủ trưng bày sách

Danh mục: Thiết bị Thư viện

Nấm 3 mũ kiểu - TV 212